Privacyverklaring

Klik hier om onze privacyverklaring als PDF te bekijken

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Openluchttheater Eibergen (OLT Eibergen) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag het OLT Eibergen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Het OLT Eibergen hanteert de volgende grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van het OLT Eibergen, waarbij het OLT Eibergen erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van statistieken;
  • het beheer van donateurgegevens of ondersteuning daarvan;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij het OLT Eibergen door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Het OLT Eibergen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het OLT Eibergen de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, tickets bestelt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Het OLT Eibergen verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Het OLT Eibergen verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het OLT Eibergen:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • het uitvoeren van overige gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van donateurs, vrijwilligers en overige betrokkenen bij het OLT Eibergen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van het OLT Eibergen, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere email die het OLT Eibergen verstuurt.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het OLT Eibergen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het OLT Eibergen heeft een verwerkingsregister vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het OLT Eibergen

Het OLT Eibergen kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van het OLT Eibergen.

2. Geen commercieel gebruik

Het OLT Eibergen zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens

Het OLT Eibergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken sturen aan:
Stichting Openluchttheater Eibergen
o.v.v. Privacy
Postbus 48
7150 AA Eibergen
Of via e-mail: algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl.

Eibergen, maart 2018


Notice: Undefined variable: row_parent in /home/kccopenei/domains/openluchttheatereibergen.nl/public_html/php/basic.php on line 222

Notice: Undefined variable: row_parent in /home/kccopenei/domains/openluchttheatereibergen.nl/public_html/php/basic.php on line 225

Notice: Undefined variable: row_parent in /home/kccopenei/domains/openluchttheatereibergen.nl/public_html/php/basic.php on line 228

Notice: Undefined variable: row_parent in /home/kccopenei/domains/openluchttheatereibergen.nl/public_html/php/basic.php on line 231